RKML säännöt

Voimassaolevat säännöt: 27.10.2020 alkean.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rytmisen kuoromusiikin liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Liiton tarkoituksena on toimia rytmi- ja viihdemusiikkia tekevien kuorojen ja lauluyhtyeiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Lisäksi liitto tekee yhteistyötä muiden musiikkialan edustajien ja yhteisöjen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi järjestää konsertteja, tapahtumia ja koulutuksia sekä osallistua ohjelmallaan muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi liitto voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Liitto voi myös jakaa stipendejä.

3. JÄSENET

Liiton jäsenet hyväksyy hallitus kirjallisesta hakemuksesta. Jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt kuoroyhdistykset tai sellaiset rekisteröidyt kannatusyhdistykset, tai muuta tällaista toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot sekä ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset kuoroyhdistykset. Liiton oppilaitosjäseniksi voidaan hyväksyä oppilaitoksia, opistoja ja seurakuntia, joiden yhteydessä toimii kuoroja ja lauluyhtyeitä.

Liitolla voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy. Kunniajäseneksi liitto voi kutsua henkilön, joka on erittäin merkittävällä tavalla edistänyt liiton tarkoitusperiä.Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää liittokokous. Hallitus voi erottaa sellaisen jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuja tai on huomattavasti vahingoittanut liittoa. Liiton järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa mahdollinen jäsenalennus koskee kaikkia liiton jäseniä.

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4. LIITON TOIMIELIMET

Liiton toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus.

5. HALLITUS

Liiton asioita hoitaa liittohallitus, johon kuuluu liittokokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä. Liittohallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten toimikaudet päättyvät vaalia seuraavan liittokokouksen päättyessä.Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Liittohallituksen tehtävänä on lisäksi yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaiset tehtävät, kuten
-vuosittaisten toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen sekä niiden esittäminen liittokokoukselle tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunnon kanssa
-vuosittaisten liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen sekä niiden esittäminen liittokokoukselle
-varsinaisten jäsenten, oppilaitosjäsenten ja kannatusjäsenten hyväksyminen
-liiton tapahtumien, kilpailujen ja koulutusten sisällöistä,johtajista jaorganisaatiosta päättäminen.

5. LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. TILIT

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöstarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään 15.2. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen ausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen liittokokousta.

7. LIITTOKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräisen kokouksen kutsu vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla jäsenyhdistysten ja oppilaitosjäsenten yhteyshenkilöille sekä liiton kannatus- ja kunniajäsenille.

8. LIITTOKOKOUS

Liittokokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä keväällä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Liittokokouksessa käyttävät päätösvaltaa jäsenyhdistysten valitsemat liittokokousedustajat. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen tai oppilaitosjäsenen jäsen tai taiteellinen johtaja. Kullakin liittokokousedustajalla on yksi ääni. Edustaja voi, mikäli jäsenyhdistys niin päättää, käyttää jäsenyhdistyksensä koko äänimäärää valtakirjalla. Kokouksessa puhe- ja osallistumisoikeus on kaikilla liiton jäsenillä. Kullakin varsinaisella jäsenyhdistyksellä on 1 ääni jokaista yhdistyksensä 10 jäsentä kohden. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kuitenkin vähintään yksi ääni. Jäsenyhdistyksen äänimäärä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä jäsenyhdistys on suorittanut liiton jäsenmaksun kuluvalta kaudelta. Äänioikeus todistetaan valtakirjalla, joka lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Valtakirjat on esitettävä liittokokouksessa ennen kokouksen alkua. Oppilaitosjäsenillä on liittokokouksessa yksi ääni. Yhden yhteisön äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää yhtä viidesosaa(1/5)kokouksessa läsnä olevien jäsenten äänimäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.Kannatus- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

9. LIITTOKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-esitetään liittohallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille
-määrätään jäsenmaksujen, oppilaitosjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
-hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
-toimitetaan liiton puheenjohtajan vaali-vahvistetaan liittohallituksen jäsenten lukumäärä alkavaksi toimikaudeksi
-toimitetaan liittohallituksen jäsenten vaali
-valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja/tai yksi tai kaksitoiminnantarkastajaa
-käsitellään kokouskutsussa mainitut liittohallituksen jajäsenyhdistysten esittämät muut asiat, jotka on esitettävä liittohallitukselle ennen tammikuun viimeistä päivää kirjallisesti.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Rytmisen Kuoromusiikin Liitto ry | Kirjaudu